0184 69 87 80 info@stichtingvhg.nl

Algmeen nut beogende instelling (ANBI)

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek is een geregistreerd algemeen nut beogende instelling (ANBI) Dat betekent dat giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting. ANBI’s zijn verplicht een aantal gegevens openbaar te maken. Deze gegevens zijn hierna met een verwijzing – opgenomen.

Jaarstukken van de stichting

Het jaarverslag 2020 is te vinden via deze link.
Het financieel verslag 2020 te vinden via deze link.

Actualiteit van de gegevens

Laatste Update van de ANBI gegevens dateert van maart 2017

Naam, adres en contactgegevens

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek
Afkorting naam stichting: VHG

Burgemeester Dekkingstraat 1 kantoor A56
2971 AC Bleskensgraaf

Telefoon:
0184-698780

Internet:
www.stichtingvhg.nl

Email:
info@stichtingvhg.nl

Bankrekening:
NL73RABO 0342 7363 10

RSIN en KVK nummer

RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden InformatieNummer) fiscaalnummer 815490306
Het Kamer van Koophandel handelsregisternummer (KVK-nummer) is 41118345

Doelstelling van de activiteiten van de stichting

De Stichting is voornamelijk werkzaam in aanbieden van:

 • Tafeltje Dekje;
 • Sociale Alarmering;
 • Open Eettafel en Hulpverlening in de thuissituatie.

De Stichting is werkzaam in 10 kernen van de gemeente Molenwaard.

Beleidsterrein van de stichting

(gehele beleidsplan 2017)

1. Profiel van de stichting

De Stichting verricht werkzaamheden onder de noemer van ‘’dienstverlening’’

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers.

Het werkaanbod komt tot stand door aanmelding van thuiswonende klanten.

De Stichting maakt geen producten. Voert werkzaamheden uit als dienstverlener.

De Stichting koopt producten in en deze producten worden tegen vaste prijzen verkocht aan klanten – voornamelijk aan thuiswonende bejaarden in het werkgebied.

Alle overige stichtingskosten dienen voor het instandhouding van het algemeen nut.

Ca. 95% van de opbrengst van de Stichting worden verkregen uit opbrengst verkopen. Hier tegenover staan kosten inkoop/aanschaf. Het verschil (bedrag) dient voor de bekostiging van (reis)kosten vrijwilligers en instandhouding van de stichting.

Ca. 5% van de opbrengst betreft een subsidiebedrag van gemeente Molenwaard ten behoeve van de bekostiging vrijwilligers lokaal Welzijnsbeleid, ten behoeve van het algemeen nut.

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de Stichting is beschikbaar bij schommeling van afname- en kosten onvoorzien en dient als buffer om te voorzien in de continuïteit van de Stichting.

De Stichting staat middenin de samenleving waar het participatieproces nog volop kansen geeft om hiervoor (nieuw) vermogen in te zetten voor thuiswonende bejaarden- en kwetsbare mensen. Met als doel: ondersteuning bieden aan (zelfstandig) thuis wonen.

De Stichting heeft een bestuur en beschikt over coördinatoren die per kern de kontakten onderhouden met hulpvragers en voeren hiervoor een lichte administratie, etc.

De Stichting werkt geheel zelfstandig en heeft geen juridische samenwerkingsvorm.

De Stichting belegt in maart een jaarvergadering waar alle vrijwilligers voor worden uitgenodigd. In deze vergadering wordt verantwoording afgelegd over het inhoudelijke deel van het werk - en wordt informatie gegeven over de financiële stand van zaken.

Het Bestuur van Stichting vergadert minstens 6x per jaar waarin de actualiteit wordt besproken en het beleid-, de begroting- en de financiële stukken worden behandelt en vastgesteld.

2. Doelstelling van de stichting

De Stichting heeft ten doel het bieden van niet-financiële en niet-specialistische hulp op die maatschappelijke terreinen waar bestaande instanties of instellingen niet werkzaam zijn of nog niet tot hulp in staat zijn, met name op het gebied van het zogenaamde open bejaardenwerk.

3. Missie van de stichting

Bevorderen zelfstandig thuis wonen in de ruimste zin van woord voor de doelgroepen: thuiswonende bejaarden (en kwetsbare mensen in de thuissituatie) wonend in het werkgebied.

4. Doelen en activiteiten 2017- 2021

Stichting Vrijwillige Hulpdienst Graafstreek wil bereiken dat thuiswonende ouderen en kwetsbare mensen in voldoende mate worden voorzien van ondersteuning. Op termijn wordt hieraan toegevoegd: personenvervoer: inzet van vervoer op afroep – bezoek aan medische voorzieningen en inzet voor activiteiten zoals klussenbus (het voorzien in kleine reparaties aan huis bij bejaarden en kwetsbare mensen.

5. Personeelsbeleid

De Stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers. Vrijwilligers krijgen voor hun inzet een reiskostenvergoeding. Vrijwilligers worden aangestuurd door een vrijwilligerscoördinator.

6. Beheer van vermogen

Het vermogen is gevormd uit exploitatieoverschotten uit voorgaande jaren. Het vermogen dient als buffer voor schommelingen, bijzondere uitgaven en/of vervanging van materialen.

7. Winstoogmerk, beloning, vermogen en jaarrekeningcontrole

De Stichting werkt zonder winstoogmerk. Geen van de bestuurders of vrijwilligers ontvangt enige vorm van beloning. Wel kunnen kosten van de taakvervulling worden vergoed.

Het Bestuur ziet er op toe dat de geldstromen goed worden beheerd en worden aangewend om de doelstelling van de Stichting te bevorderen. De jaarrekening wordt jaarlijks opgesteld door Brandwijk & Kon, accountants – belastingadviseurs te Molenaarsgraaf.

Jaarlijks brengt ook de kascontrolecommissie verslag uit op de jaarvergadering.

Het financieel verslag en het jaarverslag wordt beschikbaar gesteld aan gemeente Molenlanden in het kader van verantwoording van o.a. Welzijnstaken uitgevoerd in gemeente Molenlanden.

8. Rechtsvorm, inschrijving fiscaalnummer en contactgegevens

De Stichting heeft de rechtsvorm: Stichting. Deze staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 41118345. Fiscaalnummer: 815490306

Bestuurssamenstelling per maart 31-12-2020:

 • J. de Kruijk, voorzitter
 • D. Resseler, secretaris
 • E. Hamerpagt, penningmeester 
 • B. den Besten, 2e penningmeester
 • M. de Vries, bestuurslid
 • P. School, bestuurslid
 • A. Verhaar, bestuurslid
 • M. van Mil, bestuurslid
  Vacature